برنامه هفتگی

کلاس ارکیده ( ۲ تا ۳ سال )

 

شنبه 

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – نمایش خلاق ( ۹ تا ۹٫۴۵ ) – میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ )

واحد کار فارسی ( ۱۰٫۱۵ تا ۱۱ ) – رنگ آمیزی ( ۱۱ تا ۱۱٫۴۵ ) – ناهار ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ )

English : Little pockets ( 12.15 & 13.15 )

میان وعده ( ۱۳٫۱۵ تا ۱۴ ) – داستان گویی / باله ( ۱۴ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

یکشنبه 

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – حرکات تعادلی کششی ( ۹ تا ۹٫۴۵ ) – میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ )

سفال / کلاژ واحد کار ( ۱۰٫۱۵ تا ۱۱ ) – بازی با اعداد / شاهنامه خوانی / اشعار فارسی ( ۱۱ تا ۱۱٫۴۵ ) – ناهار ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ )

English : Little pockets ( 12.15 & 13.15 )

میان وعده ( ۱۳٫۱۵ تا ۱۴ ) – شعر / اسکیت ( ۱۴ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی / اسکیت (۱۵ تا ۱۶ )

 

دوشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – شطرنج / یوگا ( ۹ تا ۹٫۴۵ ) – میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ )

نقاشی واحد کار / کاردستی ( ۱۰٫۱۵ تا ۱۱ ) – گروه زبان ارکید ( ۱۱ تا ۱۱٫۴۵ ) – ناهار ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ )

English : Little pockets ( 12.15 & 13.15 )

میان وعده ( ۱۳٫۱۵ تا ۱۴ ) – عمو موسیقی و بازی و شادی ( ۱۴ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی (۱۵ تا ۱۶ )

 

سه شنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – فرانسه / ضرب المثل ( ۹ تا ۹٫۴۵ ) – میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ )

اشکال ( ۱۰٫۱۵ تا ۱۱ ) – شعر واحد کار / گروه زبان ارکید ( ۱۱ تا ۱۱٫۴۵ ) – ناهار ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ )

English : Little pockets ( 12.15 & 13.15 )

میان وعده ( ۱۳٫۱۵ تا ۱۴ ) – لگو / شعر ( ۱۴ تا ۱۵ ) – لگو / بازی آزاد کلاسی (۱۵ تا ۱۶ )

 

چهارشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – نقاشی ( ۹ تا ۹٫۴۵ ) – میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ )

کاردستی / اشعار فارسی ( ۱۰٫۱۵ تا ۱۱ ) – سرگرمی با اسباب بازی ( ۱۱ تا ۱۱٫۴۵ ) – ناهار ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ )

English : Little pockets ( 12.15 & 13.15 )

میان وعده ( ۱۳٫۱۵ تا ۱۴ ) – داستان گویی / ژیمناستیک ( ۱۴ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی (۱۵ تا ۱۶ )

 


 

 

کلاس ارغوان و زنبق ( ۳ تا ۴ سال )

 

شنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – شعر واحد کار / ضرب المثل ( ۹ تا ۱۰ ) – میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ )

English : Conversation Games ( 10.15 & 11 ) – Pockets 1 ( 11 & 11.45 )

واحد کار فارسی ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ ) – ناهار ( ۱۲٫۱۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – نمایش خلاق / رنگ آمیزی ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳٫۴۰ ) – میان وعده ( ۱۳٫۴۰ تا ۱۴ )

قصه گویی / باله ( ۱۴ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

یکشنبه 

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – اعداد ( ۹ تا ۱۰ ) – میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ )

English : Story time craft making ( 10.15 & 11 ) – Pockets 1 ( 11 & 11.45 )

نقاشی واحد کار ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ ) – ناهار ( ۱۲٫۱۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – حرکات کششی تعادلی / سفال ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳٫۴۰ ) – میان وعده ( ۱۳٫۴۰ تا ۱۴ )

شعر / اسکیت ( ۱۴ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی / اسکیت ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

دوشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – کنفرانس کلاسی ( ۹ تا ۱۰ ) – میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ )

English : Flash card videos ( 10.15 & 11 ) – Pockets 1 ( 11 & 11.45 )

مهارت زندگی یا عروسک سازی ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ ) – ناهار ( ۱۲٫۱۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – یوگا / شطرنج ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳٫۴۰ ) – میان وعده ( ۱۳٫۴۰ تا ۱۴ )

عمو موسیقی و بازی و شادی ( ۱۴ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

سه شنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – شعر / کاردستی ( ۹ تا ۱۰ ) – میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ )

English : Books chanting ( 10.15 & 11 ) – Pockets 1 ( 11 & 11.45 )

شاهنامه خوانی / اشعار فارسی ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ ) – ناهار ( ۱۲٫۱۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – فرانسه / یو سی مس ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳٫۴۰ ) – میان وعده ( ۱۳٫۴۰ تا ۱۴ )

لگو / شعر ( ۱۴ تا ۱۵ ) – لگو / بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

چهارشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – موسیقی / سرگرمی با اسباب بازی ( ۹ تا ۱۰ )

میان وعده ( ۱۰ تا ۱۰٫۱۵ ) – علوم و آزمایشگاه ( ۱۰٫۱۵ تا ۱۱ )

English : Pockets 1 ( 11 & 11.45 )

کلاژ واحد کار ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۱۵ ) – ناهار ( ۱۲٫۱۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – سرگرمی با اسباب بازی / نقاشی ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳٫۴۰ ) – میان وعده ( ۱۳٫۴۰ تا ۱۴ )

داستان گویی / ژیمناستیک ( ۱۴ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی  ( ۱۵ تا ۱۶ )

 


 

 

کلاس شب بو ( پیش دبستان ۱ )

 

شنبه

 

تحویل و خوش آمد گویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – واحد کار فارسی / شعر واحد کار / سفال (۹ تا ۹٫۴۵ )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ )

English : Pockets 2 ( 10 & 11 ) – Conversation Games ( 11 & 11.45 )

نمایش خلاق ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – ریاضی ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – داستان گویی / باله (۱۴٫۱۵ تا ۱۵ )

بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

یکشنبه

 

تحویل و خوش آمد گویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ ) – نقاشی واحد کار / کلاژ واحد کار (۹ تا ۹٫۴۵ )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ )

English : Pockets 2 ( 10 & 11 ) – Story time craft making ( 11 & 11.45 )

حرکات تعادلی با توپ ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – علوم و آزمایشگاه ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – شعر / اسکیت (۱۴٫۱۵ تا ۱۵ )

بازی آزاد کلاسی / اسکیت ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

دوشنبه

 

تحویل و خوش آمد گویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Flash card videos ( 9 & 9.45 ) – Snack ( 9.45 & 10 ) – Pockets 2 ( 10 & 11 )

یوگا ( ۱۱ تا ۱۱٫۴۵ ) – شطرنج ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – رنگ آمیزی ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده  ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ )

عمو موسیقی و بازی و شادی ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

سه شنبه

 

تحویل و خوش آمد گویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Books chanting ( 9 & 9.45 ) – Snack ( 9.45 & 10 ) – Pockets 2 ( 10 & 11 )

یو سی مس ( ۱۱ تا ۱۱٫۴۵ ) – فرانسه ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – کاردستی / ضرب المثل ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده  ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ )

لگو / شعر ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ ) – لگو / بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

چهارشنبه

 

تحویل و خوش آمد گویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

شاهنامه خوانی / اشعار فارسی / سرگرمی با اسباب بازی (۹ تا ۹٫۴۵ ) میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ )

English : Pockets 2 ( 10 & 11 )

موسیقی ( ۱۱ تا ۱۱٫۴۵ ) – نقاشی ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – کنفرانس کلاسی / مهارت زندگی یا عروسک سازی ( ۱۳ تا ۱۴ )

میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – قصه خوانی / ژیمناستیک (۱۴٫۱۵ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 


 

 

کلاس اقاقیا ( پیش دبستان ۱ )

 

شنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Pockets 2 ( 9 & 9.45 )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – نمایش خلاق ( ۱۰ تا ۱۱ )

English : Conversation Games ( 11 & 11.45 )

واحد کار فارسی / شعر واحد کار / سفال ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – ریاضی ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ )

داستان گویی / باله ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

یکشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Pockets 2 ( 9 & 9.45 )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – حرکت تعادلی کششی ( ۱۰ تا ۱۱ )

English : Story time craft making ( 11 & 11.45 )

نقاشی واحد کار و کلاژ واحد ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – علوم و آزمایشگاه ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ )

اشعار فارسی / اسکیت ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی / اسکیت ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

دوشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Pockets 2 ( 9 & 9.45 )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – شطرنج ( ۱۰ تا ۱۱ )

English : Flash card videos ( 11 & 11.45 )

یوگا ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – رنگ آمیزی ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – عمو موسیقی و بازی و شادی ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ )

بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

سه شنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Pockets 2 ( 9 & 9.45 )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – فرانسه ( ۱۰ تا ۱۱ )

English : Book chanting ( 11 & 11.45 )

یو سی مس ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – کاردستی / ضرب المثل ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – لگو / شعر کلاسی ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ )

لگو /بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

چهارشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Pockets 2 ( 9 & 9.45 )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – نقاشی ( ۱۰ تا ۱۱ ) – کنفرانس کلاسی / مهارت زندگی یا عروسک سازی ( ۱۱ تا ۱۱٫۴۵ )

موسیقی ( ۱۱٫۴۵ تا ۱۲٫۴۰ ) – ناهار ( ۱۲٫۴۰ تا ۱۳ ) – شاهنامه خوانی / سرگرمی با اسباب بازی ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ )

داستان گویی / ژیمناستیک ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ ) – بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 


 

کلاس بنفشه ( پیش دبستان ۲ )

 

شنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Conversation phonics ( 9 & 9.45 )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – ریاضی ( ۱۰ تا ۱۱ ) – نمایش خلاق ( ۱۱ تا ۱۲ )

English : First friend 1 + book + Oxford phonics word math readers 1 ( 12 & 13 )

 ناهار ( ۱۳ تا ۱۳٫۲۰ ) – واحد کار و شعر واحد کار ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – ضرب المثل / قصه خوانی/ باله ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ )

بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

یکشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Story craft making ( 9 & 9.45 )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – خلاقیت ( ۱۰ تا ۱۱ ) – حرکات تعادلی کششی ( ۱۱ تا ۱۲ )

English : First friend 1 + book + Oxford phonics word math readers 1 ( 12 & 13 )

 ناهار ( ۱۳ تا ۱۳٫۲۰ ) – علوم و دانشمند کوچولو ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – سفال / اسکیت ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ )

بازی آزاد کلاسی / اسکیت ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

دوشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Games / Videos ( 9 & 9.45 )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – یوگا ( ۱۰ تا ۱۱ ) – شطرنج ( ۱۱ تا ۱۲ )

English : First friend 1 + book + Oxford phonics word math readers 1 ( 12 & 13 )

 ناهار ( ۱۳ تا ۱۳٫۲۰ ) – نقاشی واحد کار و کلاژ واحد کار ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – عمو موسیقی و بازی و شادی ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ )

بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

سه شنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

English : Books chanting ( 9 & 9.45 )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – یو سی مس ( ۱۰ تا ۱۱ ) – فرانسه ( ۱۱ تا ۱۲ )

English : First friend 1 + book + Oxford phonics word math readers 1 ( 12 & 13 )

 ناهار ( ۱۳ تا ۱۳٫۲۰ ) – کاردستی / اشعار فارسی ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – لگو / اشعار فارسی ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ )

لگو / بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

چهارشنبه

 

تحویل و خوش آمدگویی ( ۷ تا ۸ ) – ورزش صبحگاهی ( ۸ تا ۸٫۳۰ ) – صبحانه ( ۸٫۳۰ تا ۹ )

مهارت زندگی یا عروسک سازی و کنفرانس کلاسی ( ۹ تا ۹٫۴۵ )

میان وعده ( ۹٫۴۵ تا ۱۰ ) – موسیقی / سرگرمی با اسباب بازی ( ۱۰ تا ۱۱ ) – نقاشی ( ۱۱ تا ۱۲ )

English : First friend 1 + book + Oxford phonics word math readers 1 ( 12 & 13 )

 ناهار ( ۱۳ تا ۱۳٫۲۰ ) – لوحه نویسی ( ۱۳ تا ۱۴ ) – میان وعده ( ۱۴ تا ۱۴٫۱۵ ) – شاهنامه خوانی / ژیمناستیک ( ۱۴٫۱۵ تا ۱۵ )

بازی آزاد کلاسی ( ۱۵ تا ۱۶ )

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مهدکودک خانه مدادرنگی

ارتباط با مربیان حرفه ای و ایجاد رابطه دوستی عمیق با دیگر کودکان چیزی است که می تواند زندگی فرزندانمان را از همان کودکی رنگی کند. ما در خانه مدادرنگی تمام تلاشمان را می کنیم تا با کمک مربیان حرفه ای و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه، رنگ خوشبختی را برای کودکان شما به ارمغان بیاوریم.

        

تماس با ما